Чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“»
укр рус eng
Місія компанії
Наші ліцензії
Фінансові показники
Наш персонал
Наші клієнти
Наші партнери

Чергові Загальні збори акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Страхове товариство „Стройполіс“»
(код ЄДРПОУ 25401697) повідомляє, що 13 квітня 2019 року о 13-00 відбудуться чергові Загальні збори акціонерів за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, 3 літера А, 3 поверх.
Реєстрація акціонерів або їх уповноважених осіб з 12-30 до 12-55.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Литвиненка Володимира Олексійовича та членів лічильної комісії Пижикову Євгенію Вікторівну та Пижикова Віталія Михайловича.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) чергових загальних зборів Товариства.
Проект рішення: Виступи з питань порядку денного до 15 хвилин, обговорення — до 5 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів.
3. Звіт Голови Правління про результати діяльності у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Проект рішення: Затвердити звіт Голови Правління.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.
6. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
7. Затвердження рішення Наглядової ради щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.
Проект рішення: Затвердження рішення Наглядової ради щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.
8. Про розподіл прибутку(збитку) Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2018 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.
9. Затвердження плану роботи, основних напрямків діяльності та кошторису витрат Товариства на 2019 р.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки та плани діяльності Товариства й кошторис витрат на 2019 рік.
Основні напрямки:
— забезпечення та дотримання критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів;
— розвиток страхового портфелю компанії за особистими видами страхування (ДМС, від нещасного випадку та ін..), розширення ключових напрямків страхової діяльності.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Приватного акціонерного товариства «Страхове товариство „Стройполіс“» за 2018 рік
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
  Усього активів
87 301
99 191
  Основні засоби
8 273
2 886
  Інвестиційна нерухомість
2189
  Поточні фінансові інвестиції
65011
77 301
  Запаси
19
28
  Сумарна дебіторська заборгованість
477
2 477
  Грошові кошти та їх еквіваленти
4 565
7 291
  Нерозподілений прибуток
(-15 888)
160
  Власний капітал
66 803
79 207
  Статутний капітал
65 310
65 310
  Поточні зобов’язання
9 158
9 326
  Чистий прибуток (збиток)
(-15 888)
(-89157)
  Середньорічна кількість акцій (шт.)
155500
155500
  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
0
0
  Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду
0
0
  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
21
21

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами за адресою м. Київ, вул. Сурикова, 3 літера А, 3 поверх в робочі дні з 9-00 до 18-00. Довідки за тел. (044) 206-13-90, 206-13-91.
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів розміщено на веб-сайті Товариства http://stroypolicy.com
  головна   контакти   про сайт