Загальні збори акціонерів

Головна про «Стройполіс» Фінансові показники

http://stroypolicy.com/page/bdhj9j


Приватне акціонерне товариство «Страхове товариство „Стройполіс“»

(код за ЄДРПОУ-25401697, місцезнаходження: 03035, м.Київ, вул. Сурикова, буд.3, лiт.А) повідомляє, про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26.07.2019 року о 13.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3 літера А, 3 поверх (кімната переговорів).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів – 22.07.2019 р.
Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 12.30 год. до 12.45 год. за місцем та в день проведення зборів. Для участі у зборах необхідно мати: - документ, що посвідчує особу учасника зборів; - представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, затверджену у відповідності до діючого законодавства.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів
2. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Про припинення повноважень наглядової ради Товариства.
4. Про обрання наглядової ради Товариства.
5. Про припинення повноважень ревізійної комісії Товариства.
6. Про обрання ревізійної комісії Товариства.
7. Про переобрання голови та членів правління Товариства.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:

По першому питанню порядку денного:
Затвердити спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

По другому питанню порядку денного:
Обрати:
Лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії Литвиненка Володимира Олексійовича та членів лічильної комісії Пижикову Євгенію Вікторівну та Пижикова Віталія Михайловича.
Голову зборів Войтка Олександра Васильовича,
Секретаря зборів Литвиненка Володимира Олексійовича.
Затвердити регламент зборів:
— доповіді за порядком денним – до 5 хвилин;
— співдоповіді за порядком денним – до 3 хвилин;
— виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
— зауваження - до 2 хвилин;
— збори провести без перерви.

По третьому питанню порядку денного:
Припинити повноваження членів Наглядової ради: Нагулко Ю.О., Семенов Е.П., Жиленко Л.А. По четвертому питанню порядку денного:
Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на три роки: Нагулко Ю.О., Семенов Е.П., Жиленко Л.А. По п’ятому питанню порядку денного:
Припинити повноваження Ревізійної комісії: Сваволя В.П., Бучко С.П., Деркач В.О.

По шостому питанню порядку денного:
Обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб строком на три роки: Бучко С.П., Деркач В.О., Невінчаний В.П.

По сьомому питанню порядку денного:
Переобрати на наступний термін три роки Правління Товариства у складі: Войтко О.В. – Голова Правління, Члени Правління – Семенюк Р.М., Чирва Л.А.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.stroypolicy.com.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні, робочий час з 09.00 до 18.00 в кімнаті переговорів за місцезнаходженням Товариства акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова правління Войтко О.В. Телефон: (044)206-13-90, 206-13-91.
Кожний акціонер, відповідно до чинного законодавства, має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.
Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу.
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом Голова Правління – Войтко О.В.

2019_збори_Стройполiс_26.07.doc2019_збори_Стройполiс_26.07.doc2019_збори_Стройполiс_26.07.doc.p7s2019_збори_Стройполiс_26.07.doc.p7ssignature1.p7ssignature1.p7ssignature2.p7ssignature2.p7s
ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“»
Україна, 03035, Київ, вул. Сурикова, 3-а, третій поверх
Тел./факс 206-13-90, 206-13-91,