Чергові Загальні збори акціонерів

Головна про «Стройполіс» Фінансові показники

http://stroypolicy.com/page/ba9hau


Приватне акціонерне товариство «Страхове товариство „Стройполіс“»

(код ЄДРПОУ 25401697) повідомляє, що 13 квітня 2019 року о 13-00 відбудуться чергові Загальні збори акціонерів за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, 3 літера А, 3 поверх.
Реєстрація акціонерів або їх уповноважених осіб з 12-30 до 12-55.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Литвиненка Володимира Олексійовича та членів лічильної комісії Пижикову Євгенію Вікторівну та Пижикова Віталія Михайловича.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) чергових загальних зборів Товариства.
Проект рішення: Виступи з питань порядку денного до 15 хвилин, обговорення — до 5 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів.
3. Звіт Голови Правління про результати діяльності у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Проект рішення: Затвердити звіт Голови Правління.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.
6. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
7. Затвердження рішення Наглядової ради щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.
Проект рішення: Затвердження рішення Наглядової ради щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.
8. Про розподіл прибутку(збитку) Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2018 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.
9. Затвердження плану роботи, основних напрямків діяльності та кошторису витрат Товариства на 2019 р.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки та плани діяльності Товариства й кошторис витрат на 2019 рік.
Основні напрямки:
— забезпечення та дотримання критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів;
— розвиток страхового портфелю компанії за особистими видами страхування (ДМС, від нещасного випадку та ін..), розширення ключових напрямків страхової діяльності.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Приватного акціонерного товариства «Страхове товариство „Стройполіс“» за 2018 рік
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
  Усього активів
87 301
99 191
  Основні засоби
8 273
2 886
  Інвестиційна нерухомість
2189
  Поточні фінансові інвестиції
65011
77 301
  Запаси
19
28
  Сумарна дебіторська заборгованість
477
2 477
  Грошові кошти та їх еквіваленти
4 565
7 291
  Нерозподілений прибуток
(-15 888)
160
  Власний капітал
66 803
79 207
  Статутний капітал
65 310
65 310
  Поточні зобов’язання
9 158
9 326
  Чистий прибуток (збиток)
(-15 888)
(-89157)
  Середньорічна кількість акцій (шт.)
155500
155500
  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
0
0
  Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду
0
0
  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
21
21

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами за адресою м. Київ, вул. Сурикова, 3 літера А, 3 поверх в робочі дні з 9-00 до 18-00. Довідки за тел. (044) 206-13-90, 206-13-91.
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів розміщено на веб-сайті Товариства http://stroypolicy.com
ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“»
Україна, 03035, Київ, вул. Сурикова, 3-а, третій поверх
Тел./факс 206-13-90, 206-13-91,