Чергові Загальні збори акціонерів

Головна про «Стройполіс» Фінансові показники

http://stroypolicy.com/page/axve38


Приватне акціонерне товариство «Страхове товариство „Стройполіс“»

(код ЄДРПОУ 25401697) повідомляє, що 28 квітня 2018 року о 13-00 відбудуться чергові Загальні збори акціонерів за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, 3 літера А, 3 поверх
Реєстрація акціонерів або їх уповноважених осіб з 12-30 до 12-55.

Порядок денний:
1. Звіт Голови Правління про результати діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
2. Затвердження річного звіту Товариства.
3. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
4. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розподіл прибутку Товариства.
6. Затвердження плану роботи, основних напрямків діяльності та кошторису витрат Товариства на 2018 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Приватного акціонерного товариства “Страхове товариство “Стройполіс” за 2017 рік
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
  Усього активів
99 191
183 620
  Основні засоби
2 886
5 341
  Інвестиційна нерухомість
2189
0
  Довгострокові фінансові інвестиції
77 301
88 281
  Запаси
28
49
  Сумарна дебіторська заборгованість
2 477
76 071
  Грошові кошти та їх еквіваленти
7 291
7 895
  Нерозподілений прибуток
160
163
  Власний капітал
79 207
168 544
  Статутний капітал
65 310
65 310
  Довгострокові зобов’язання
0
0
  Поточні зобов’язання
9 326
4 708
  Чистий прибуток (збиток)
(-89157)
(-75 419)
  Середньорічна кількість акцій (шт.)
155500
155500
  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
0
0
  Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду
0
0
  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
21
24

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами за адресою м. Київ, вул. Сурикова, 3 літера А, 3 поверх в робочі дні з 9-00 до 18-00. Довідки за тел. (044) 206-13-90, 206-13-91.
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 23.03.2017 р. в виданні"Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 57(2810).
ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“»
Україна, 03035, Київ, вул. Сурикова, 3-а, третій поверх
Тел./факс 206-13-90, 206-13-91,