Загальні збори акціонерів

Головна про «Стройполіс» Фінансові показники

http://stroypolicy.com/page/bzjtcz


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙПОЛІС»

(код за ЄДРПОУ-25401697, місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, кімната 509), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26.04.2021 року о 13.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45 кімната 509.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів – 20.04.2021 р.
Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 12.30 год. до 12.45 год. за місцем та в день проведення зборів. Для участі у зборах необхідно мати: - документ, що посвідчує особу учасника зборів; - представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, затверджену у відповідності до діючого законодавства.


Перелік питань, включених до проекту порядку денного:


Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

По першому питанню порядку денного «Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.»:
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

По другому питанню порядку денного «Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.»:
Обрати:
Лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Литвиненка Володимира Олексійовича та членів лічильної комісії Ганенко Олену Анатоліївну та Пижикова Віталія Михайловича.
Голову зборів Войтка Олександра Васильовича.
Секретаря зборів Литвиненка Володимира Олексійовича,
затвердити регламент зборів:
· доповіді за порядком денним – до 15 хвилин;
· співдоповіді за порядком денним – до 5 хвилин;
· виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
· зауваження - до 2 хвилин;
· збори провести без перерви.

По третьому питанню порядку денного «Звіт Голови Правління про результати діяльності у 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління»:
Затвердити звіт Голови Правління про результати діяльності у 2020 році

По четвертому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства.»:
Затвердити річний звіт Товариства

По п’ятому питанню порядку денного «Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.»:
Затвердити Звіт Ревізійної комісії та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року.

По шостому питанню порядку денного «Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

По сьомому питанню порядку денного «Затвердження рішення Наглядової ради щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.»:
Затвердження рішення Наглядової ради щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

По восьмому питанню порядку денного «Про розподіл прибутку(збитку) Товариства за 2020 рік.»:
У зв’язку з відсутністю прибутку та нерозподіленого прибутку станом на 01.01.2021 р. розподіл прибутку не проводиться

По дев’ятому питанню порядку денного «Про зміну основних напрямків діяльності Товариства.»:
У зв’язку припиненням діяльності Товариства як страхової компанії, затвердити основні напрямки і видів економічної діяльності:
66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів (основний)
66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди
66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
62.02 Консультування з питань інформатизації
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

По десятому питанню порядку денного «Затвердження плану роботи, основних напрямків діяльності та кошторису витрат Товариства на 2021 р.»:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік з врахуванням затверджених змін напрямків і видів економічної діяльності Товариства.

По одинадцятому питання порядку денного «Про припинення Товариства шляхом перетворення (реорганізації) у товариство з обмеженою відповідальністю.»:
11.1. Припинити Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙПОЛІС» (ідентифікаційний номер 25401697) шляхом його перетворення (реорганізації) у Товариство з обмеженою відповідальністю «АГЕНЦІЯ «СТРОЙПОЛІС» (надалі – ТОВ «АГЕНЦІЯ «СТРОЙПОЛІС»).
11.2. «Інформація про Товариство, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства:
- організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю;
- найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «АГЕНЦІЯ «СТРОЙПОЛІС»;
- місцезнаходження - м. Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, буд. 45, кімната 509.

По дванадцятому питання порядку денного «Про призначення (обрання) комісії з припинення Товариства.»:
12.1. Призначити (обрати) Комісію з припинення Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙПОЛІС» з 27.04.2021 р. у складі 1-ї особи:
Войтко Олександр Васильович - Голова Комісії з припинення Товариства (паспорт: СН 501431, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.05.1997 р., РНОКПП 2120606932, проживає за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, б. 20 Г, кв. 23)
12.2. Місцезнаходження Комісії з припинення Товариства – м. Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, буд. 45, кімната 509.

По тринадцятому питання порядку денного «Про порядок, умови і строки припинення Товариства.»:
13.1. Доручити Комісії з припинення Товариства:
- провести необхідні дії для припинення Товариства шляхом його перетворення (реорганізації) у Товариство з обмеженою відповідальністю «АГЕНЦІЯ «СТРОЙПОЛІС» в порядку i строки відповідно до законодавства України;
- здійснити повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про прийняте рішення в порядку та строки відповідно до законодавства України;
- забезпечити передачу всього майна, прав та обов’язків Товариства юридичній особі – правонаступнику, а саме: Товариству з обмеженою відповідальністю «АГЕНЦІЯ «СТРОЙПОЛІС» та скласти передавальний акт, який подати на затвердження рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.
Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙПОЛІС» становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙПОЛІС» шляхом перетворення.
Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
Кредитор, вимоги якого до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙПОЛІС» не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
Перетворення не може бути завершене до задоволення вимог, заявлених кредиторами.
Перетворення відбуватиметься за наступним планом (етапами):
- розробка плану перетворення;
- прийняття рішення про перетворення;
- повідомлення державного реєстратора про прийняті рішення;
- розкриття інформації про перетворення в порядку, передбаченому чинним законодавством;
- заявлення та задоволення кредиторами вимог;
- зупинення обігу акцій товариства;
- складання та затвердження передавального акту;
- проведення установчих зборів правонаступника товариства;
- скасування реєстрації випуску акцій товариства;
- державна реєстрація припинення товариства та реєстрація правонаступника;
- врегулювання відносин з депозитарними установами, банком, регулюючими органами;
- повідомлення контрагентів про правонаступництво.»

По чотирнадцятому питання порядку денного «Про затвердження плану перетворення Товариства.»:
14.1. Затвердити план перетворення Товариства.

По п’ятнадцятому питання порядку денного «Про порядок та умови обміну акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки (паї) товариства - правонаступника, що створюється шляхом перетворення.»:
15.1. Акції Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙПОЛІС», що перетворюється, конвертуються в частки товариства-правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «АГЕНЦІЯ «СТРОЙПОЛІС».
Розподіл часток товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було у акціонера у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.
Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Перетворення акціонерного товариства на товариства з обмеженою відповідальністю після прийняття відповідного рішення загальних зборів може бути здійснене за умови отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Така згода підтверджується шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їхніми уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства - правонаступника.

По шістнадцятому питання порядку денного «Про внесення змін до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.»:
16.1. Надати право (з правом передоручення) Голові Правління Войтку О.В. вчинити дії, що необхідні для внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, стосовно рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Приватного акціонерного товариства “Страхове товариство “Стройполіс” за 2020 рік
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
попередній
Усього активів
77 935
79 580
Основні засоби (за залишковою вартістю)
8 422
8 342
Запаси
31
52
Сумарна дебіторська заборгованість
645
507
Гроші та їх еквіваленти
2428
1 437
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(-15 890)
(-15 360)
Власний капітал
68 087
67 945
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
65 310
65 310
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
65 011
65 011
Поточні зобов'язання і забезпечення
7 841
6 267
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
-530
523
Середньорічна кількість акцій (шт.)
155500
155500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
-3,4
3,36

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.stroypolicy.com.
Загальна кількість акцій Товариства складає 155500 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає 155500 шт.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні, робочий час з 09.00 до 18.00 в кімнаті переговорів за місцезнаходженням Товариства акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова Правління Войтко О.В. Телефон: (050) 1009248.
Кожний акціонер, відповідно до чинного законодавства, має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.
Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу.
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом Голова Правління – Войтко О.В.
2021.04.26_збори_Стройполiс.pdf.p7s2021.04.26_збори_Стройполiс.pdf.p7s2021.04.26_збори_Стройполiс.pdf2021.04.26_збори_Стройполiс.pdfСтройполіс_голосуючі_20.04.2021.pdf.p7sСтройполіс_голосуючі_20.04.2021.pdf.p7sСтройполіс_голосуючі_20.04.2021.pdfСтройполіс_голосуючі_20.04.2021.pdf
ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“»
Україна, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, к. 509
Тел. (050) 100-9248, e-mail